راگای
این وبلاگ حاصل جمع خلاصه نویسی هایم است از کتب متفاوت هنری من باب نقد هنری ، فلسفه و مکاتب هنری
نگارش در تاريخ دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ توسط سارا نیروبخش

http://www.iranerooz.com/uploads/admin/2011/03/12/4/07bafe7f34.jpghttp://anthropology.ir/sites/default/files/images/COVER_FINAL_FARDIAT.preview.jpg

جوهره اندیشه:

نظریه بینامتنیت: هر چیزی در بطن خود ارجاع به دیگری دارد که موجب آفرینش پیچیده ای می شود:ما همواره دیگری را در درون خویش مستقر نموده و بازگشت عنصر سرکوب شده ای را فراهم می سازیم/

از نظریه پردازان فمینیسم:  گستره نشانه شناختی به کارکردهای زنانه دلالت معطوف است/

نشانه شناسی تحلیلی/

نقش محوری سوژه سخنگو در هنر/

ابداع نظریه بعد ایمایی به جای بعد سامان نمادین/

سوژه بالنده و پر تکاپو با تاثیر از ضمیر ناخودآگاهی لاکان/

نگارش در تاريخ دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ توسط سارا نیروبخش
http://www.nezamabad.ir/showimage.aspx?path=Files_Upload%5C5713.gif&Width=170http://www.bookcity.org/images/position1/2011/12/sds.jpg

نام فلسفه:

 بنیان گذارپست مدرن/تاریخ ظهور:

جوهره اندیشه:

مفسر فروید/

معتقد به زبان شناسی سوسوری برای فهم روان آدمی و ضمیر ناخودآگاه/

رشد شخصیت کودک در مرحله اودیپی و در دوره آینه ای است/

کودک پس از فهم هویت به سامانه نظام نمادین می رسد/

واقعیت نه در حوزه خیال بلکه در مرحله آینه ای کودک یافت می شود/

تحلیل آهار ادگار آلن پو: چهره های بیار داستانها باید درمان شوند/

بیان ناخودآگاه و معناها: امیال ناخودآگاه گونه ای آرایه بدیعی/

پیوند میان روانکاوی فرویدی و نقد ادبی/

انگیزه همه رفتارها فرار از رنج و رسدن به لذت است/

بحث درباره زبان: سامانی از دگر بودگیها/

برای اولین بار:ارتباط زبان و ناخودآگاه/

به جای دو اصطلاح " جابجایی و تراکم " یاکوبسن بکارگیری دو واژه " استعاره و مجاز مرسل"نگارش در تاريخ دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ توسط سارا نیروبخش
http://vista.ir/include/articles/images/f80e6de9a652d2f87bb6c2bfb4bd5c97.jpghttp://francula.com/wordpress/wp-content/uploads/baud.jpg

نام فلسفه:

پست مدرن/تاریخ ظهور:


جوهره اندیشه:

 منتقدی اجتماعی : روشهای نشانه شناسانه به منظور تحلیل مبادله اقتصادی و مسائل اجتماعی/

 کتاب نظام چیزها: نشانه شناسی در ارتباط با تولید و بازآفرینی:اگر پدیده را " اصل" و نشانه ی دلالتگر آن را "بدل یا روگرفت" بدانیم: در عصر حاضر اصل جای خود را به بدل داده و به امری فرعی و حتی اعتباری تبدیل شده و واقعیت به مجاز مبدل گشته و اصل همان رمز و نشانه است/

دنیای رسانه دنیای نشانه سالاری است: پزشک سینمایی بیش از پزشک حقیقی در این دوره مورد احترام مردم است/

مشخص نبودن مرز میان واقعیت و تصویر: واقعیت گزافه یا غلوآمیز /

دیگر میان سطح و عمق و واقعی و خیالی مرزی نیست/

هنر از رنسانس به بعد در سایه زیبایی شناسی تبدیل به ایدئولوژی فرهنگ شده و پویایی و اصالت خود را از دست داده است/

بیان ایده مرگ هنر همچون هگل/

ستایشگر آثار وارهول: زیرا در هنر بیانی از طنز دارد و به فرازیبایی شناسی می پردازد و از محیط محدود زیبایی شناسی می گذرد/

http://www.gironagay.com/imag/imag_agenda/06/julio/andywarhol/andy_marilyns.jpg

"اندی وارهول"نگارش در تاريخ دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ توسط سارا نیروبخش

http://www.honar.ac.ir/news/images//t/Derrida-Poster-ORGl.jpg

نام فلسفه:

بنیان فکن و ساختار شکن/تاریخ ظهور:1930


جوهره اندیشه:

بیان متافیزیک حضور/

فلسفه گونه ای نوشتار است/

اهمیت به آرایه هایی چون استعاره ایهام و مجاز/

ادبیات و فلسفه مرزی ندارند/

بنیان فکنی گفتار و نوشتار/

معنا در گفتار حاضر و در نوشتار غایب/معنا در گفتار: نماینده اصیل اندیشه و آگاهی/

واژگان گفتاری نماد تجربه های ذهنی : متافیزیک حضور/

باور به حضور معنا و عقلیت: کلام محوری/

مناسبات امور و پدیده ها متقابل و مطلق نیستند بلکه دارای رابطه دیگر بودگی هستند: این دیگربودگی سبب می شود تا ما همواره تجدیدنظر داشته باشیم و به سادگی چیزی را نپذیریم/

انانی و خود محوری: ذهنیت "خود" اساس و پایه فلسفه شده است/

تموتم ها در صورتکها و بدن افراد قبیله نمود نوشتار هستند/

زبان گفتاری با نوشتاری در معیت هم پدید آمده اند و یکی بر دیگری مقدم نیست/نگارش در تاريخ دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ توسط سارا نیروبخش
  • هنر پیشا مدرن

 

هنر برحسب غایت- ارج کمتر به خلاقیت برخلاف دوره رنسانس- زیبایی و هنر اموری عینی و برون ذات


  • هنر مدرن

 

اهمیت به ذهنیت هنرمند و مخاطب اثر- برخورد انقلابی با فرم- بحران در بازنمایی واقعیت- وحدت و استقلال اثر- نمود مشهود کانتی-عمل به سخنان نیچه: مدرنیته مرحله نهایی متافیزیک افلاطونی است- گوهر مدرنیته را در نیهیلیسم( هیچ انگاری نه پوچ انگاری) بجوئیم


  • هنر پست مدرن

 

اولین بار توسط لیوتار با بیان پایان روایتهای کلان - کثرت و نفی استقلال- بازتاب امور غیر هنری همچون اجتماعی در هنر- فرا انسان باوری- پایان روایی و اعتبار سوژه- این نه آنی در مقابل این همانی- کثرت در برابر وحدت- بازتاب اصل دگرسانی و صیرورت و چندگانگی در تعریف انسان- ظهور فمینیسم و نفی نفس به عنوان تعریفی پدر سالار


  • هنر عصر حاضر

 

هنر فراگردی شهودی- هنر دارای منشی ذهنی و درونی

نگارش در تاريخ یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۱ توسط سارا نیروبخش
پست مدرنیسم

Post modernism

تاریخ ظهور: 1975 محل ظهور:آمریکا

خصوصیات:ضد ایدئولوژی مدرنیسم- واکنشی در برابر خصلت انتزاعی مینیمال آرت و برخی از مظاهر عقلانی کانسپچوال آرت- مرتبط با جنبش احیای اکسپرسیونیسم (ترنس آوانگارد)- ضد ایدئولوژی سیاسی- بازگشت به سنت- کثرت گرایی- التقاط گرایی- خودآگاهی- متن گرایی- خردگرایی-استفاده از مواد و اسلوب نامتجانس-استفاده از نشانه  و شالوده شکنی و ساختارگرایی فیلسوف پست مدرن دریدا- معتقد به شناخت هنر جدید به عنوان بهترین وسیله برای شناخت جهان-فهم واقعیت- ضد دستیابی به غایت- معتقد به اصول تفسیر فلسفی و جامعه شناختی و زیبایی شناختی لیوتار در کتاب وضعیت پست مدرن- وجوه رویداد(تصادف) و تمایز به صو رت همزمان در قالبی ساختار شکن با ترکیب متریال و فضا  و ایجاد  شوک در بیننده به جهت بروز تغییر و تحول در مخاطب-متمایز دیدن گذشته

هنرمندان: لوسیانو فابر- نم جون پایک- رابرت لونگو-دیوید سل

http://www.dorotheum.com/fileadmin/user_upload/bilder/Presse/Gallery_of_Highlights_09/zeitgen_275.jpg

David Salle, "Snowflake"

http://3tongallery.typepad.com/.a/6a0115709fcdbf970b01538fd10520970b-800wi

Robert Longo

نگارش در تاريخ یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۱ توسط سارا نیروبخش
پست مینیمالیسم

Post Minimalism

تاریخ ظهور::1960-1970 محل ظهور:آمریکا

خصوصیات:ضد فرم و محتوا-هنر تنها به خودش متعهد است- متاثر از نئون آرت و هنر پاپ- قرابت نزدیک از لحاظ ناهمگون عناصر کار با مارسل دوشان

هنرمندان:بروس نیومن-اوا هس-ریچاد سرا

ikhttp://artobserved.com/artimages/2009/08/SW_WORKS.image.3000.w625.JPG

Bruce Nauman, Good Boy Bad Boy on view at Sperone Westwater

http://www.claudinehumblet.be/dbfiles/publications/lartminimal_p3_l.jpg

Eva Hesse (1936-1970) / Bruce Nauman (1941-) / Richard Serra

هنر بی پیرایه

Arte Povera

تاریخ ظهور:1970 محل ظهور:ایتالیا

خصوصیات:متاثر از هنر مینیمال و هنر مفهومی- بیان جنبه های روان درمانی-غیر متعارف- ضد شکل- شخصی-گریزان- معطوف به طبیعت ذاتی

هنرمندان:لوچیانوفابرو- جیووانی آنسلمو

http://www.stephengdewyer.com/Images_StephenGDewyer.com/Writing%20Illustrations/Arte%20Povera%20and%20Italian%20Autonomia/Figure%2011.jpg

Apoteosi di Omero (The apotheosis of Homer), 1970-1971

http://www.fucinemute.it/wp-content/uploads/2011/06/Pistoletto_le_trombe_giudizio.jpg

Lavori sorprendenti

نئواکسپرسیونیسم

New Experssionism

تاریخ ظهور:1982 محل ظهور:آلمان غربی

خصوصیات: گروه اول:انتزاعگرا-گروه دوم:اکپرسیونیسم انتزاعی و هنر پاپ - گروه سوم:فیگوراتیو-مشوق هنر سیاسی-منعکس کننده نظرات صریح خود درباره دو آلمان-درون مایه های نوستالژیک- مظهر تجدید حیات آلمان

هنرمندان گروه سوم: فرانسیس بیکن- بالتوس- لوسین فروید

http://artobserved.com/artimages/2008/11/francis-bacon-study-for-self-portrait-1964-christies-post-war-and-contemporary-art-november-122.jpg

“Study for self portrait” (1964) by Francis Bacon

http://www.moma.org/explore/inside_out/inside_out/wp-content/uploads/2011/08/Freud.sm_.jpg

Lucian Freud. Girl with Leaves

نگارش در تاريخ یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۱ توسط سارا نیروبخش
آرت نوو

Art nouvou

تاریخ ظهور:1890-1900---محل ظهور:اروپا

خصوصیات:  شارح و مدافعش ویلیام موریس-- بر ضد عصر جدید و ماشینی شدن- کوششی برای تحقق فلسفه جان راسکین- بازگشت به سادگی و زیبایی و صنعتگری گذشته-در عرصه ساختمان و تزیینات استفاده از مصالح نو- گرایش به انتزاع خطی و ترکیبی تزیینی روکوکو و شبکه خطوط بهم بافته تذهیبهای ساکسونی و طرحها و سرامیکها و یشم های چینی و زاپنی-برابر آلمانی آر نوو  جنبش یوگندشتیل است

هنرمندان:گوستاو کلیمت

http://www.colindixonphotography.com/images/CWL/Art%20Nouveau%20doorway,%20Paris.jpgdoorway, Paris


http://www.art-nouveau.com/art-nouveau.jpgGustav Climt


انجمن پیشا رافائلییان

Pre-Raphaelites

تاریخ ظهور:1848محل ظهور: انگلستان

خصوصیات: شیوه ای تزیینی و ادیبانه با رعایت اصول اخلاقی در نقاشی علیه هنر آکادمیک عصر ملکه ویکتوریا  متاثر از گروه ناصریان در آلمان- بازگشتی به خلوص هنر قبل از رافائل زیرا معتقد به انحطاط هنر پس از وی بودند -رویکردی واقعگرایانه در نقاشی کتاب مقدس مغایر با سنت مرسوم- معتقد به اصول و آموزه های جان راسکین مبنی بر وفاداری بر طبیعت

هنرمندان:گابریل روستی- ادوارد برن جونز- ویلیم هلمن هانت- میلی-کالین سن

http://www.artbol.com/img/product_large/33/22918/william-holman-hunt-light-of-the-world.pngWilliam Holman Hunt


ناصریان

Nazarenes

تاریخ ظهور:1809محل ظهور:آلمان و وین و رم

خصوصیات: احیای هنر دینی آلمانی براساس آثار دورر و میکلانز و پروجینو و رافائل -متاثر از نویسندگان رمانتیک آلمانی-این گروه از هنرمندان آلمانی انجمن اخوت لوقا قدیس را تشکیل دادند و به آنها احیاگران ÷یشا رافائلی آلمانی هم میگویند

هنرمندان: اوربک

http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/romanticism/images/FriedrichOverbeck-Maria-and-Elizabeth-with-Baby-Jesus-1825.jpgfriedrich overbeck-maria


گروه نبی ها

Nabis

تاریخ ظهور:1991-1900محل ظهور: اروپا

خصوصیات: مجذوب زیبایی شناسی آثار گوگن و ردون- رنگ بیانگر و اکسپرسیو و الگوی خطی موزون- تاکید بر ارزشهای تزیینی و عاطفی رنگ و تحریف خطی-نگرش تازه ای به مذهب یا موضوعات عرفانی به اتکای شکل های رنگی انتزاعی و نقش های خطی- نقاشی و مصور سازی کتاب- طراحی پوستر و صحنه آرایی و استفاده فراوان از لیتوگرافی

هنرمندان:سرزویه -دنی - بنار- ویار- روسل- والتن- رانسن -مایل-تولوز لترک- دبوسی

http://www.authenticite.fr/images/poste/264.jpg


فوویسم

Fauvism

تاریخ ظهور:-1899محل ظهور:اروپا

خصوصیات: آزادسازی رنگ از کارکرد توصیفی محض و تاکید بر ارزشهای تزیینی و بیانی آن-بهره گیری بسیار جسورانه از رنگ- اولین جنبش مهم در نقاشی سده بیستم

هنرمندان:هنری ماتیس- مارکه- روئو- مانگن- ولامینک- دورن

http://artsparks.pbworks.com/f/1259443810/1259443810/fauvism-harmony-in-red-by-henri-matisse.jpg

Henrey Matisse


کوبیسم

Cubism

تاریخ ظهور:1907-1914محل ظهور:اروپا

خصوصیات: متاثر از عل فیزیک - تدوین یک نظام عقلانی در هنر مبنی برمفهوم نسبیت واقعیت در بهم بافتگی پدیده ها و تاثیر متقابل آنها-محصول نگرشی خردگرایانه به جهان- ادامه منطقی رئالیسم  مفهومی و سنت خردگرایانه و کلاسیک انگر در برابر رمانتی سیسم دلاکروا و گیرایی حسی در امپرسونیسم و شور رنگ پرداز ی فووها-

هنرمندان: پیکاسو- گریس


کوبیسم آغازین

First Cubism

تاریخ ظهور:1907محل ظهور: پاریس

خصوصیات: الهام از نقاشی های متاخر سزان و مجسمه های آفریقایی 

هنرمندان:پیکاسو

http://www.xtimeline.com/__UserPic_Large/1216/ELT200708040224220194118.JPGPicasso


کوبیسم تحلیلی

Analytical Cubism

تاریخ ظهور:1910-1912محل ظهور:پاریس

خصوصیات: اهمیت بیشتر به ساختمان کلی - غیر قابل تشخیص بودن بازنمایی اشیا در اثر- آثار تک رنگ و در مایه های آبی و قهوه ای و خاکستری

هنرمندان:پیکاسو- براک

http://johntimmons.com/art103/wp-content/uploads/2008/10/braque.jpgBraque


کوبیسم ترکیبی

Synthetic Cubism

تاریخ ظهور1912-1914-محل ظهور:پاریس

خصوصیات: استفاده از نشانه های دلالت کننده شی برای بازنمایی تصویر آن با بکارگیری کلاز و تکه چسبانی- استفاده از رنگ- اسمنلاز یا تکه چسبانی سه بعدی در خلق آثار نقاشی (کنستروکسیون)

هنرمندان:گریس- پیکاسو


http://www.doupine.com/editor/UploadFile/2006721231719854.jpgPicasso


اورفیسم

Orphism

تاریخ ظهور:1912محل ظهور: اروپا

خصوصیات: تاکید بر خصلت موسیقی گونه و تغزلی در گرایش های تازه ای از کوبیسم- ترکیبی تغزلی از دایره ها و پاره سطح ها و ریتم های رنگین

هنرمندان:دلونه- فرانسیسکا کوپکا

http://www.artexpertswebsite.com/pages/artists/artists_l-z/orphism/8.orphism.jpgRobert Delaunay


ریونیسم

Rayonism

تاریخ ظهور:1911محل ظهور:روسیه

خصوصیات: گرایش از کوبیسم- تاکی بر پرتوهای نوری پویا و خطی و فوتوریسم- متاثر از اندیشهای ماخ و انیشتاین در بازتابانیدن موجی از احساس نسبت به بعد چهارم

هنرمندان:لاریونوف- ناتالیا گونچاروف

http://www.museenkoeln.de/_medien/mlk/Larionow_Michail.jpg

Michail Larionov


فوتوریسم

Futurism

تاریخ ظهور:1909- 1912محل ظهور:ایتالیا

خصوصیات:نویسنده بیانیه مکتب مارینتی-ضد کتابخانه ها و آکادمی ها و نهاد های فرهنگی واپس گرای ایتالیا- ستایشگر دنیاس نوین ماشین سرعت و خشونت- استفاده از اسلوب رنگی نئوامپرسینیستها-ارائه صورت پویاتری از کوبیسمها-نزدیک تر کردن هنر به زندگی-تاکید بر نور و حرکت به مدد خط های نیرو-از اولین مدافعان مفهوم جدید فضاهای تصویری-- پس از جنگ جهانی اول تنها هنر رسمی حکومت فاشیست ایتالیا-

هنرمندان:بوتچونی- روسولو- بالا- سورینی- کارا

http://www.simplyartonline.net/the_unique_forms_of_continuity_in_space.jpg

Umberto Boccioni


http://www.alfred-sisley.org/upload1/file-admin/images/new20/giacomo%20balla-896957.jpg

giacomo balla


پریسیزیونیسم

precisionism

تاریخ ظهور:1920 محل ظهور:آمریکا

خصوصیات:در زمان چنگ جهانی- نام دیگر کوبیسم رئالیست- متاثر از جنبش های کوبیسم و فوتوریسم- بازتاب دهنده عناصر عصر حاضر و ساختمان و ماشین- متاثر از انقلاب صنعتی آمریکا و اروپا

هنرمندان:پل استراند- چارلز دموت

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Demuth_Charles_Aucassiu_and_Nicolette_1921.jpg/250px-Demuth_Charles_Aucassiu_and_Nicolette_1921.jpg

Charles Demuth


کنسترکتیویسم

ساخت گرایی

Constructivism

تاریخ ظهور:1913- 1917محل ظهور:روسیه

خصوصیات: انطباق زیبایی شناسی صور هندسی با اصول علمی نوین-ادامه ترکیب بندیهای سه بعدی پیکاسو- متاثر از جنبش ماشین ستایی فوتوریستها-از طرفداران جنبش هنر مفید- هنرمند مهندس- معتقد به تعامل میان جامعه و هنرمند- حوزه های کاری متمرکز بر معماری- طراحی صنعتی- طراحی گرافیک تئاتر و سینما-  سبک کارکرد گرا-

هنرمندان: رودچنکو-لیسیتسکی-نئوم گابو- مهوی ناگ- کاندینسکی

http://cdn2.all-art.org/art_20th_century/cubism/gabo/gabo1.jpg

Naum Gabo


http://www.artfortune.com/images/pages/constructivism_gabo.jpg

El Lissitzky, Naum Gabo


سوپرماتیسم

Suprematism

تاریخ ظهور:1913محل ظهور:اروپا

خصوصیات: والاگرایی- نخستین نظام ترکیب بندی انتزاع ناب- تمرین های هندسی ساده و دوبعدی با استفاده از رنگهای اولیه بعضی موارد به علت رویهمرفتن اشکال جلوه ای سه بعدی می یابند

هنرمندان: مالویچ

http://www.russianartgallery.org/famous/images/malevich_suprematism.jpgKazimir Malevich


استیل- داستیل-استایل

Stijl

تاریخ ظهور:1917محل ظهور:اروپا

خصوصیات: هنر انتزاعی با استفاده از شکل های بنیادی به خصوص مکعب و عناصر عمودی و افقی- تاکید بر ضرورت انتزاع و ساده سازی و ساختمان ریاضی گونه- استفاده از خط مستقیم-بیان روشنی و اطمینان و نظم- رنگ های ساده شده براساس مفاهیم نمادین تئوزوفیان و فلسفه شرق 

هنرمندان:موندریان

http://designblog.rietveldacademie.nl/wp-content/uploads/2011/11/Piet-Mondrian-De-Stijl-300x297.jpgPiet Mondrian


المنتاریسم

Elementarism

تاریخ ظهور:1924محل ظهور:اروپا

خصوصیات: ضد عناصر خشک و ایستا در آثار دستیل- جایگزینی خطوط اریب با تاکید بر بازگشت ناپایداری و پویایی و شگفتی به تابلوی نقاشی

هنرمندان:تئووان دوزبوخ

http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-mondrian/images/exposition/vitrail.jpgTheo Van Doesburg


عینییت نوین

New Objectivity

تاریخ ظهور:1923محل ظهور:اروپا

خصوصیات:گرایش به واقعگرایی اجتماعی و سوسیال رئالیسم- صراحت و ریزه کاری- موضوع های طنز آمیز و گاه گروتسک

هنرمندان:بکمن-دیکس-گروس

http://0.tqn.com/d/arthistory/1/0/C/T/gad_09.jpgOtto Dix

نگارش در تاريخ سه شنبه پنجم مهر ۱۳۹۰ توسط سارا نیروبخش

ترسیمگری به شیوه اشعه ایکس

X-ray Style

گونه ویژه ای از دیوارنگاره و نقاشی مرسوم در میان بومیان استرالیا با ترسیم استخوانبندی به شیوه ای مانند عکسبرداری اشعه ایکس

 

حوری دریایی هندویی

Apsara

دختر رقصنده با تاج بخصوصی نماینگر چشمه آب در اسطوره شناسی ودایی به صورت نقش برجسته در معابد و همچنین مجسمه طلا و برنزی

 

ارسی

Sash

نوع خاصی از پنجره ی بالارو معمولا در اتاقهای پنج دری و مانند آن در معماری زندیه و قاجاریه

 

 اژدها

Kylin---Kyrin

موجود افسانه ای با سری همانند اژدها و بدنی کشده همانند مار بلند و فلس دار با پاها و دمی همچون شیر و بسیار پشمالو به نام کیلین در هنر چین و در هنر نگرگری ژاپن معروف به نام کیرین

پری طبیعت

Yaksha---Yakshi

روح طبیعت به صورت نقش برجسته یا پیکره در معابد هندویی پری مونث به نام یاکشی و نام مذکر آن به نام یاکشا معروف است.

نقاشی طوماری ژاپن

Yamato-e

شیوه ای نقاشی به گونه روایتگرانه با تصویرگری از صحنه های پی در پی به صورت طوماری بسیار بلند گاهی به درازای چندین متر در حدود قرن هشتم میلادی برگرفته از هنر چین

اژدهای بالدار

Wyvern---Vivern---Waver Dragon

جانور افسانه ای با سر اژدها و بالهای خفاش گونه و دمی بلند و با سری پیکان دار و پنجه های عقابی

چرخ خورشیدی

Wheel

نماد خورشید زندگی و برکت و سرنوشت به صورت چرخی با شعاعهای منظم در میان آن که در میان تمدنهایی همچون هند و ایران و بین النهرین و یونان و همچنین در معماری گوتیک به صورت نقاشی نقش برجسته پنجره بندی کلیساها ترکیب با شیشه بندهای منقوش

ونوس

Venus

 زهره سیاره درخشان منظومه شمسی----الهه ی عشق و تناسب و زیبایی در اساطیر رومی همتای آفرودیت در اساطیر یونان

اتاق آفتابگیر

Solar

برگرفته از واژه لاتینی سولاریوم به معنی مکان آفتابی---بالاترین طبقه یا اتاق یک خانه یا قصر در قرون وسطا که ّآفتابگیر  که متعلق به مالک خانه بوده است.

 

 

نگارش در تاريخ چهارشنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۰ توسط سارا نیروبخش
در این بخش سعی می شود که مکاتب و جنبش های هنری را علاوه بر عنوان فارسی با ذکر نام لاتین و تا جائیکه امکان پذیر است به صورت مصور بیان کنیم باشد که بیشتر در خاطر مانند و تعدد نامها سبب فراموشی نشود.

هنر خرده پردازی یا مینیمال آرت 

Minimal Art --Minimalism--A B C Art

تاریخ ظهور: ۱۹۵۰---محل ظهور:آمریکا

خصوصیات: تشکیل شده از ساده ترین اشکال هندسی-با اهداف شکل آفرینی ساده و ریاضی گونه با قابلیت گسترش-معمولا خالی از محتوا-رواج بیشتر در پیکره سازی و آثار سه بعدی با تکیه بر انواع ساختارهای مدولی و فضایی و شبکه یی و جفتکاری- توضیح مجدد مسایلی چون فرم و فضا و مقیاس

هنرمندان:آندره - جاد- رابرت ماریس

صندلی مارپیچ اثر نیومن

انتزاعگری

Abstractionism

تاریخ ظهور:۱۹۱۰---محل ظهور:؟----خصوصیات اثر:آفرینش یک اثر با اهمیت به کلیت یک اثر هنری برای ایجاد یک تجربه بصری تازه

 Kandinsky Sea-Battle Detail:top-half

هیجانگری انتزاعی

Abstract Expressionism

تاریخ ظهور:حدودا بعد از جنگ جهانی---محل ظهور: نیویورک--خصوصیات اثر:تشکیل شده از عناصر بصری نو بنیاد متاثر از هیجانات شدید نقاش

1955 ویلیام دکونینگ

انتزاعگری دیدفریب

Abstract Illusionism

تاریخ ظهور:۱۹۶۰---محل ظهور: آمریکا---خصوصیات اثر:شگردهای برجسته نمایی عناصر دوبعدی تصویر از سطح تصویر

Ronald Davis, Vector, 1968

آفرینش انتزاعی

Abstraction- Creation

تاریخ ظهور:۱۹۳۱---محل ظهور: پاریس---خصوصیات اثر:ترکیبی از سه مکتب انتزاعگری هندسی

و ساختگری و همگری غیر شیئ،


http://www.williamweston.co.uk/images/m/633.jpgTheo Van Doesburg-1924

نقاشی اطواری

Action Painting

تاریخ ظهور:۱۹۵۰---محل ظهور: آمریکا---خصوصیات اثر:رقص و اطوار و رنگ افشانی نقاش بر پرده نقاشی---نقاشی سراسرافشان(all-over painting)

 Jackson Pollock

مکتب آدا

Ada School

تاریخ ظهور:اواخر سده هشتم تا اوایل نهم میلادی---محل ظهور: دوره شارلمانی---خصوصیات اثر:شیوه ای از مینیاتور و تذهیب---برگرفته از نام خواهر شارلمانی

 

نهضت زیبایی پرستی

Aesthetic Movement--

Aestheticism---

 Art for Art's Sake

تاریخ ظهور:۱۸۴۰---محل ظهور: فرانسه  ---خصوصیات اثر:هنر برای هنر---عدم تعهد هنر و ادب به سنت و هرگونه قواعد و اخلاقیات و سیاست و جامعه و اقتصاد---کمال آزادی هنرمند

 The Grosvenor Gallery of Fine Art

ده نقاشان آمریکایی

The American Ten

 تاریخ ظهور:۱۸۹۸---محل ظهور: آمریکا  ---خصوصیات اثر:پیرو مکتب هیجانگری

نقاشی عبرت آموز

Anecdotal Painting

 تاریخ ظهور:آخر سده نوزدهم---محل ظهور: انگلیس و اروپای غربی  ---خصوصیات اثر:بازنمایی عواقب شوم اعمالی نظیر شرابخواری و قمار و لهو و لعب

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ